Hướng Dẫn - Lệnh Thăng chức & Lệnh Dịch chuyển !move + [tenbando]

Admin

Administrator
#1
Bài viết tổng hợp các lệnh thăng chức:
 • !tc1 - Thăng chức 1 (10)
 • !tc2cp - Thăng chức 2 - Chính phái (35)
 • !tc2tp - Thăng chức 2 - Tà phái (35)
 • !tc3 - Thăng chức 3 (60)
 • !tc4 - Thăng chức 4 (80)
 • !tc5 - Thăng chức 5 (100)
 • !tc6 - Thăng thiên 1 (115)
 • !tc7 - Thăng thiên 2 (120)
 • !tc8 - Thăng thiên 3 (130)
 • !tc9 - Thăng thiên 4 (140)
Bài viết sẽ tổng hợp các lệnh dịch chuyển đến bản đồ:
 • !move huyenbotphai
 • !move namminhhieu
 • !move lieuchinhquan
 • !move tamtaquan
 • !move vothiencac
 • !move thanvomon
 • !move lieuthienphu
 • !move uyentruclam
 • !move hoatruclam
 • !move bachvoquan
 • !move tungnguyetquan
 • !move bachai
 • !move namlam
 • !move thunglungho
 • !move cuutu1 (cuutu 1 --> 9)
 • !move xichthiengioi
 • ... (sẽ còn cập nhật)
 
Top