Thông Báo - Thông báo bảo trì 5 phút server 16:00 ngày 05/10/2019

Admin

Administrator
#1
- Bảo trì cập nhật 1 số nội dung như sau:
  1. Cập nhật hệ thống vật phẩm mới điểm tích lũy
  2. Thay đổi Boss tượng + giữ thành thời gian xuất hiện chậm lại.
  3. Fix 1 số lỗi lặt vặt từ máy chủ
  4. Cập nhật tính năng chuyển sinh hấp dẫn.
 
Top